Värmländska Akademien

Stadgar

Stadgar för Värmländska Akademien 
fastställda vid Akademiens konstituerande möte 26 maj 2002,
reviderade 23 oktober 2010.

Kapitel 1 Akademiens syfte

§ 1 Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Kapitel 2 Ledamöter

§ 2 Akademien består av minst tolv och högst tjugofyra ledamöter.
Akademien kan även utse korresponderande ledamot.

§ 3 Ny ledamot utses efter förslag av akademiledamot. Ny ledamot intas om alla ledamöter är eniga om invalet. Om enighet inte nås ska ärendet ej omnämnas i protokollet.

§ 4 Akademien kan även kalla hedersledamöter.

§ 5 Korresponderande ledamot och hedersledamot äger närvaro- och yttranderätt vid akademiens sammanträden men får ej deltaga i dess beslut.

§ 6 Ledamot kan utträda ur Akademien efter skriftlig anmälan.

Kapitel 3 Akademiens sammanträden

§ 7 Akademien sammanträder minst fyra gånger per år inklusive årsmötet.
Årsmötet, tillika Akademiens högtidssammanträde, ska äga rum i november eller december månad. Akademiens verksamhetsår löper från ett årsmöte till nästa. Räkenskapsår är från 1 oktober till och med 30 september nästkommande år.

§ 8 Akademien är beslutsför, när minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Av dessa skall en vara preses eller vice preses.

§ 9 I samtliga frågor som tas upp till behandling, utom i invalsfrågor enligt § 3, fattas beslut med enkel majoritet.

§ 10 Vid Akademiens årsmöte skall minst följande frågor förekomma på dagordningen
        1. Akademiens årsberättelse
        2. Fastställande av balans- och resultaträkning
        3. Revisorns berättelse
        4. Beslut om ansvarsfrihet för arbetsutskottet
        5. Val av befattningshavare
        6. Val av revisor och revisorssuppleant
        7. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår

Kapitel 4 Akademiens befattningshavare

§ 11 Akademiens befattningshavare utgörs av Preses, Vice Preses, Sekreterare, Skattmästare och Klubbmästare.

§ 12 Akademiens befattningshavare väljs vid årsmöte för en tid av två år. (Vid det konstituerande mötet väljs Preses, Sekreterare och Klubbmästare för perioden fram till första ordinarie årsmöte och ytterligare ett år. Vice Preses och Skattmästare väljs för perioden fram till första årsmötet.)

§ 13 Akademiens Preses leder Akademiens förhandlingar och företräder den utåt.

§ 14 Vice Preses träder i Preses ställe vid förhinder för denne.

§ 15 Akademiens Sekreterare ombesörjer akademiens korrespondens, för protokoll vid dess sammanträden och utfärdar kallelser.

§ 16 Skattmästaren handhar Akademiens bokföring och upprättar budget och bokslut.

§ 17 Firma tecknas av Preses och Skattmästare var för sig.

Kapitel 5 Akademiensarbetsutskott och kommittéer

§ 18 Akademiens arbetsutskott utgörs av de fem befattningshavarna.

§ 19 Arbetsutskottet handhar löpande arbetsuppgifter och förbereder Akademiens sammanträden. Utskottet författar Akademiens årsberättelse.

§ 20 Vid arbetsutskottets sammanträden kan beslut fattas om minst tre ledamöter är närvarande.

§ 21 Arbetsutskottet sammanträder när så erfordras. Sammankallande är Akademiens sekreterare.

§ 22 Akademien utser inom sig kommittéer för speciella arbetsuppgifter. I sådan kan även ingå korresponderande ledamot och hedersledamot.

Kapitel 6 Publikationer och priser

§ 23 Akademien bör utge publikationer inom sitt ämnesområde och, om de ekonomiska omständigheterna tillåter, belöna värdefulla insatser inom Akademiens verksamhetsområde.

Kapitel 7 Revision

§ 24 Vid Akademiens årsmöte utses en auktoriserad eller godkänd revisor och en dito revisorssuppleant.

Kapitel 8 Ändringar av stadgar

§ 25 Ändring av stadgar sker genom beslut av två på varandra följande stadgeenliga årsmöten.

Kapitel 9 Akademiens upplösning

§ 26 För det fall Akademien skulle upphöra tillfaller dess tillgångar, enligt ledamöternas val, ett eller flera inom landskapet verksamma litterära sällskap.