Värmländska Akademien

Hur det hela började

I januari 2002 tittade kulturredaktören på Nya Wermlands-Tidningen Mats Dahlberg in på Harvigs Antikvariat i Karlstad. Han och bokhandlaren Hans Harvig pratade om kulturella föreningar. De konstaterade att Värmland har många litterära sällskap men att en sammanslutning som omfattar ett brett spektrum av kulturella yttringar saknas. I många landskap finns akademier – kanske också Värmland kunde behöva en sådan?

Smålands akademi delar årligen ut priser i Esaias Tegnérs, Carl von Linnés, Astrid Lindgrens och Dag Hammarskjölds namn. En annan aktiv akademi är Hallands där landshövdingen Karin Starrin är preses. Akademien har tjugofem ledamöter som representerar olika delar av samhället: kulturen, forskningen och näringslivet. Syftet är att sprida glans över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet samt att understödja forskning och utveckling i Halland.

Efter ytterligare något samtal beslöt herrar Dahlberg och Harvig att bjuda in lämpliga personer och pejla intresset för att bilda en värmländsk akademi. Det första mötet ägde rum den 7 februari 2002. Inbjudna var konstprofessorn Hans-Olof Boström, bokhandlaren Per Bredberg, folklivforskaren Britt-Marie Insulander och litteraturprofessorn Dag Nordmark.

Diskussionsdeltagarna var överens om att arbeta för att bilda en värmländsk akademi. Syftet med denna borde vara att diskutera konstnärlig verksamhet och humanistisk forskning, arrangera föredrag, ge ut skrifter och kanske dela ut ett eller flera priser. Ledamöterna borde i betydande omfattning bestå av utövande konstnärer och humanistiska forskare. Fortsatta resonemang om den värmländska akademiens organisation kunde med fördel utgå från Zornakademiens stadgar. Förslag till ytterligare preliminära ledamöter diskuterades och man enades om att kalla till ett andra interimsmöte onsdagen den 20 mars.

Nya deltagare vid detta möte var bibliotekarien Eva Fredriksson, konstnären Bo Jonzon och kostymdesignern Inger Stinnebom. Mats Dahlberg och Hans Harvig presenterade ett utkast till stadgar. Enligt detta skulle antalet ledamöter i akademien vara tolv till sjutton; samtliga arbetande ledamöter.

Vid det konstituerande mötet den 26 maj beslöts vilka personer som skulle utgöra den Värmländska Akademiens ledamöter. Vid sidan av de ovan nämnda invaldes poeterna Urban Andersson och Bengt Berg, konstnären Karin Broos, operasångaren Björn Eduard, författaren Bengt Hallgren, teaterchefen Lars Löfgren och trubaduren och länsrådet Björn Sandborgh.

Akademiens stadgar fastställdes och befattningshavare valdes. Till Preses utsågs Lars Löfgren, Vice Preses Britt-Marie Insulander, Sekreterare Hans Harvig, Skattmästare Per Bredberg och Klubbmästare Björn Eduard. Nämnda befattningshavarna fick också i uppgift att utgöra Akademiens arbetsutskott. Revisor och revisorssuppleant valdes och ledamöter till Skrift- och Priskommittéerna utsågs. Akademien ska sammanträda fyra gånger per år. Årsmötet (Högtidssammanträdet) ska äga rum i november eller december månad.

Akademiens andra ordinarie sammanträde hölls i hembygdsgården Nera Gata i Mangskog den 3 september 2002. Diskussionerna rörde höstens högtidssammanträde, kommittéernas arbete, deltagande i höstens bokmässor och möjligheterna att få bidrag till Akademiens verksamhet från fonder och privatpersoner. Ett uttalande rörande Gustaf Frödings födelsehem Alsters herrgård, som var på väg att förfalla och vars framtid måste säkras, antogs.

Hans Harvig 
Sekreterare