Värmländska Akademien

Årsberättelse 2017/18

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Värmländska Akademien höll något försenad sitt sextonde årsmöte och sin högtidssammankomst på Residenset i Karlstad den 27 januari 2018 på inbjudan av landshövding Kenneth Johansson. Temat för högtidssammankomstens program var Liv och flera ledamöter gav temat ett rikt innehåll med tal och musik. Årsskriften 2017 med tema Tid var utgiven och presenterades för årsmötet.

Förutom årsmötet har Akademien haft två protokollförda möten den 26 maj på Sliperiet i Borgvik och den 22 september på Myntkrogen, Stockholm i samband med visning av Kungl. Slottet. Det aviserade mötet den 10 mars i Gräsmark ställdes in på grund av för få deltagare.

Arbetsutskottet har haft ett telefonmöte den 8 januari inför årsmötet och vidare under verksamhetsåret sex telefonmöten den 23 februari, den 4 maj, den 20 maj, den 29 augusti , den 16 oktober och den 7 november.

Befattningshavare, tillika arbetsutskott:

Inger Liliequist, preses

Bengt Sahlström, vice preses och klubbmästare

Ulla Norrman, skattmästare

Sekreterare, utsågs vid varje möte

Valberedningen har utgjorts av Peter Olausson sammankallande, Eva Fredriksson och Mats Berglund

Revisor har varit Carina Ekman med Björn Sandborgh som suppleant.

Kommittéer och  arbetsgrupper har arbetat under året med uppdrag för ekonomi, årsskrift, program för högtidsmötet, novelltävling, sommarauktion, hemsida och Finnskogens kulturarv. Andra arrangemang och kontakter har skett löpande som med media, bokfestivalen, föreningar, församlingar, kommuner och Region Värmland.

Novelltävlingen har drivits under flera lyckosamma år i samarbete med Nya Wermlands-Tidningen, men detta verksamhetsår har Akademien beslutat att göra ett uppehåll. Det pågår nu glädjande nog flera tävlingar och projekt i Värmland kring skrivande. Vi följer utvecklingen och kan ta nya initiativ framöver.

Akademiens årsskrift 2018 med tema Liv är utgiven och presenterades vid Värmlands bokfestival 16-17 november. Flera ledamöter har bidragit med intressanta artiklar.

Sommarauktionen på Sillegården genomfördes som brukligt under Kulturveckan i Sunne i augusti. Med värden Bengt Sahlström och auktionisten Björn Sandborgh blev arrangemanget mycket uppskattat och bidrog till att förstärka Akademiens ekonomi.

Akademien informerar om sin verksamhet på hemsidan www.varmlandskaakademien.se och på Facebook. En utvärdering har visat att vi behöver vara mer aktiva och att löpande uppdatera hemsidan.

Akademien har tillsammans med flera parter i Värmland undertecknat en avsiktsförklaring som avser att gemensamt verka för att nominera Finnskogen till UNESCO:s världsarvslista. Ett projektarbete under ledning av landshövding Kenneth Johansson pågår och där deltar Björn Sandborgh och Bo Vahlne. Akademien har åtagit sig att genomföra seminarier om finnskogskulturen under några terminer. Tre seminarier hölls på Sahlströmsgården hösten 2017 och har fortsatt under 2018 med tre seminarier i Gräsmarks församlingshem under våren och fem seminarier i Mangskogs sockenstuga under hösten. Alla har varit mycket välbesökta och lockat en intresserad publik tack vare ett nära samarbete med generösa lokala aktörer. Ledamöterna har medverkat vid alla seminarier och bidragit med sina unika kunskaper. Framför allt har Bo Vahlne med stor energi planerat och genomfört seminarierna. Akademien har beviljats medel för arrangemangen från Torsby, Sunne och Arvika kommuner samt från Region Värmland.

Lagerlövet är Akademiens främsta utmärkelse som tilldelas en person som gjort betydande insatser inom kulturområdet. Akademien har utsett formgivaren Anita Stjernlöf-Lund, Karlstad att motta priset år 2018. Hon är känd som framstående grafisk formgivare och är författare till flera böcker inom främst arkitektur. Priset är i form av ett grafiskt blad av konstnären Bo Jonzon.

Akademien deltog som brukligt vid Värmlands Bokfestival den 16-17 november i Karlstad. Ulla Norrman ansvarade för Akademiens bokbord tillsammans med flera ledamöter och Eva Fredriksson presenterade Akademiens nya årsskrift på scenen.

Stockholm november 2018

Inger Liliequist

preses