Värmländska Akademien

Årsberättelse 2022

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt främja forskning inom dessa områden.

Pandemin har påverkat verksamheten även 2022. Många möten har genomförts via video­länk eller i hybridform. Evenemang har fått ställas in på grund av sjukdom.

Akademien har sammanträtt fyra gånger under år 2022. 29 januari 2022 genomfördes årsmötet för 2021, helt via videolänk. 13 mars genomfördes plenum och därpå högtidssammanträde på Sahlströmsgården. Det välbesökta högtidssammanträdet gick under rubriken ”Dolda pärlor i den värmländska litteraturen”. 11 juni 2022 sammanträdde akademien i Kristinehamn. 17 september 2022 sammanträdde akademien, även nu via video­länk.

Tre nya ledamöter har invalts vid plenum 11 juni: Åsa Hallén, Peter Franke och Ann Elkjär Gustafsson.

Akademien har 24 september genom Mats Berglund deltagit i arrangerandet av seminariet och konserten ”Musik, mat och magi – skogsfinskt seminarium för alla sinnen”. Årsskriften för 2022 har under rubriken Dolda pärlor redigerats av Claes Åkerblom och publicerades i samband med årsmötet och högtidsmötet som genomfördes 21 januari 2023. Insatser har gjorts för att öka aktiviteten på såväl webbplats som Facebook.

Till 2022 års mottagare av Lagerlövet utsågs Linn Sönstebö Mossberg.

Akademiens ledning/styrelse, tillika arbetsutskott, har under verksamhetsåret utgjorts av Peter Olausson (preses), Bengt Sahlström (vicepreses och klubbmästare), Ulla Norrman (skattmästare), Lars Burman (sekreterare) samt Inger Liliequist. Arbetsutskottet har sammanträtt 21 februari, 15 maj, 14 september, 10 oktober samt 3 januari 2023.

Valberedningen har bestått av följande ledamöter: Sofia Wadensjö Karén (sammankallande), Hans-Olof Boström och Mats Berglund. Revisor har under verksamhetsåret varit Carina Ekman med Björn Sandborgh som revisorssuppleant.

Akademiens kommittéer och arbetsgrupper har genomfört sina uppgifter under de omständigheter pandemien medgivit.

Peter Olausson, preses
Lars Burman, sekreterare