Värmländska Akademien

Årsberättelse 2021

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt främja forskning inom dessa områden.

Pandemi, pandemi, pandemi – under större delen av verksamhetsåret 2021, liksom tidigare under 2020, har covidsmittan haft en dämpande effekt på Värmländska Akademiens verksamhet. Men motstånd har bjudits under ledning av preses Anna Skoglund, som ansökte om ett verksamhetsbidrag hos Kulturrådet. Detta var ämnat att ge akademien möjlighet att under 2021 genomföra program, som hade måst inställas under 2020, bland annat en serie finnskogsseminarier i Torsbergs hembygdsgård. Trots hämskon kunde akademien därför under ledning av Gabriel Bladh och Peter Olausson samt med hjälp av filmaren Anders Berg och flera ledamöters och andras medverkan spela in två 20 minuter långa program om finnskogskulturen och den nordvärmländska fäbodkulturen samt det mycket omfattande brevarkiv rörande det värmländska kulturlivet i allmänhet, som återfinns i Sahlströmsgården i Utterbyn.

Båda programmen lades ut på akademiens facebook-sida och hemsida (programannonserna följer efter verksamhetsberättelsen). Det tredje programmet är i skrivande stund ännu inte fastlagt. Hur som helst beträdde Värmländska Akademien härmed en ny och utvecklinsbar väg för kommunikationen med kulturintresserade värmlänningar.

Akademien sammanträdde under året den 9/1, 20/3 (det uppskjutna årsmötet för 2020/2021), 29/5, 18/9 (åtföljt av den uppskjutna högtidssammankomsten) och 28/10. Arbetsutskottet har sammanträtt vid följande tillfällen: 5/1, 3/2, 15/3, 28/4, 20/5, 20/6, 2/8, 23/8, 2/9, 15/10 samt 18/11. De digitala plattformarna Zoom och Teams har vid flertalet tillfällen kommit till användning.

Akademiens ledning/styrelse, tillika arbetsutskott, har under verksamhetsåret utgjorts av preses Anna Skoglund (tjänstebefriad på grund av sjukdom under tiden 5/1-19/6), vicepreses och klubbmästare Bengt Sahlström, skattmästare Ulla Norrman samt sekreterare Bo Vahlne.

Valberedningen har bestått av följande ledamöter: Peter Olausson (sammankallande), Mats Berglund och Hans-Olof Boström.

Revisor har under verksamhetsåret varit Carina Ekman med Björn Sandborgh som revisorssuppleant.

Akademiens kommittéer och arbetsgrupper har genomfört sina uppgifter under de omständigheter pandemien medgivit.

Två nya ledamöter har tagit sitt inträde under verksamhetsåret, nämligen Claes Åkerblom och Sofia Wijkmark. Under året har följande ledamöter valt att lämna akademien, nämligen Urban Andersson, Torleif Styffe, Carina Ekman och Enel Melberg. Akademien förlorade den 10 mars sin arbetande ledamot Eva Fredriksson, som var en bland dem som grundade akademien 2002. Att Eva Fredriksson arbetade intill sin bortgång för akademiens bästa vittnar om den, vad som förr brukade benämnas, nit och redlighet, som genomgående utmärkte hennes gärning.

Akademiens kraftigt försenade högtidssammankomst avhölls i Museet Kvarnen i Filipstad den 18 september. Den kunde genomföras med stöd av Kulturföreningen Kulörta Lyktor och Filipstads kommun. Temat för högtidsmötet blev Nils Ferlin, detta med anledning av ett upprop från Ferlinsällskapet om allmänt stöd och Ferlinmuseets placering i Museet Kvarnen. Ferlin står därför följdriktigt även i centrum för akademiens årsskrift, som är under produktion.

Norra Åstorp, den 18 november 2021

Bo Vahlne
Sekreterare


Informationstexter om de under sommaren utlagda programmen:

Spelmän, skog och sätrar samt ett och annat Sahlströmsbrev – i ord och ton
Mitt i Värmland ligger Sahlströmsgården, där konstens och humorns flaggor vajat vilt och stolt sedan förrförra seklet. Nu blir gården arena för ett program i ord och ton med Nordvärmland i fokus. Det är ledamöter i den värmländska akademien som samlas för att tillsammans berätta om spelmän och poeter, säterliv och brevsamlingar och annat som faller dem in. De som medverkar på Sahlströmsgården är Bengt Berg, Mats Berglund, Ingela Kåreskog, Peter Olausson, Björn Sandborgh, Bengt Sahlström, Anna Skoglund och Torleif Styffe.

Det drygt halvtimmeslånga inslaget – producerat av Torsbyfilmaren Anders Berg -direktsänds via Facebook onsdagen den 16 juni kl 18. Det är bara att ansluta, gratis och franko, via Facebook-adressen https://www.facebook.com/varmlandskaakademien. Den som inte har tillfälle att titta där och då kan göra det i efterskott eftersom det också spelas in för eftervärldens nytta och nöje.

Programmet är det första i en serie av tre under året. Och alla tre handlar om Värmland!

Värmländska Akademien – sällskapet för glad kunskap! (varmlandskaakademien@telia.com, www.varmlandskaakademien.se)

Sändning nummer två i Värmländska akademiens programserie kommer att ta upp temat Finnskogen.

Programmet sänds från Mattila och live streamas på Facebook onsdag 23 juni kl 18. https://www.facebook.com/varmlandsakademien.

Den svensk-norska gränsregionen som vi idag kallar Finnskogen är del i ett annat Värmland bortom dalbygdernas bondgårdar, bruk och herrgårdar.  De skogsfinska inflyttarna som befolkade området  på 1600-talet förde med sig en skogskultur som fortfarande återfinns i byggnader, ortnamn, landskap och människors berättelser och identiteter. Men över tid har det också i mötet med det värmländska (och solörska) formats en Finnskogskultur som inte bara är nävgröt och fläsk på hembygdsgården. I programmet belyser ledamöter i Värmländska akademin några aspekter av Finnskogens kulturarv i dikt, ton, handling och tanke med ”skogen som ärvdes” i blickpunkten. Medverkar gör Bengt Berg, Mats Berglund, Gabriel Bladh, Carina Olsson, Björn Sandborg och Anna Skoglund.