Värmländska Akademien

Årsberättelse 2019/20

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Värmländska Akademien höll den 1 februari 2020 sitt artonde årsmöte med åtföljande högtidssammankomst i representationsvåningen i Landshövdingeresidenset i Karlstad. Så skedde något försenat eftersom en önskan förelåg om att kunna hörsamma landshövding Georg Andréns vänliga erbjudande att genomföra mötena där.

Temat för högtidssammankomsten var Mellan skog och allvar – berättelser och musik i skön blandning och flera ledamöter levandegjorde med sedvanlig skicklighet temat i tal och musik. Årsskriften 2019 med temat Vägar förelåg tryckt och presenterades vid både årsmötet och högtidssammankomsten.

Förutom årsmötet har Akademien haft fyra ordinarie sammankomster, nämligen den 13 juni, den 19 september och den 5 december under året 2020 samt den 9 januari 2021. På grund av den i många avseenden dämpande coronapandemien har det nittonde årsmötet inte heller kunnat hållas under stadgeenlig tid. De ordinarie sammankomsterna har genomförts på nätplattformen Microsoft Teams.

Akademiens ledning/styrelse, tillika arbetsutskott, har sedan årsmötet den 1 februari 2020 utgjorts av preses Anna Skoglund (valde att frånträda sysslan på grund av sjukdom den 5 januari 2021), vice preses och klubbmästare Bengt Sahlström, skattmästare Ulla Norrman och sekreterare Bo Vahlne.

Valberedningen har utgjorts av Peter Olausson, Mats Berglund och Hans-Olof Boström.

Revisor har under verksamhetsåret varit Carina Ekman med Björn Sandborgh som revisorsuppleant.
Akademiens kommittéer och arbetsgrupper har genomfört sina uppgifter under de omständigheter pandemien medgivit. Endast en förändring i deras ledamots­besättning har inträffat under året, nämligen att akademiens sekreterare valde att lämna sin plats i styrgruppen för Finnskogen – vägen till världsarv och Akademiens finnskogsgrupp.

Ingen ny ledamot har tagit sitt inträde under verksamhetsåret. Nomineringsarbete
har genomförts men beslut om inval har skjutits fram.

Under året har av givna skäl inga publika framträdanden genomförts i Akademiens regi. Som en kompensation för dessa kunde preses Anna Skoglund meddela att hon ansökt om och för Akademiens räkning erhållit ett bidrag om 115 000 kronor från Kulturrådet för särskilda behov inom kulturområdet. Dessa medel skall tas i anspråk för inspelning av fyra program i Sahlströmsgårdens kök samt genomförande av ett självständigt program inom bokfestivalen i Karlstad hösten 2021. En mindre del av medlen skall användas till förbättrad kommunikation inom Akademien.

Bo Vahlne
Sekreterare