Värmländska Akademien

Årsberättelse 2016/17

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Värmländska Akademien höll sitt femtonde årsmöte med åtföljande högtidssammankomst i Karlstad den 29 oktober 2016 och därmed inleddes vårt jubileumsår. Värmländska Akademien startade sin verksamhet den 26 maj 2002. Plats för mötet 2016 var efter landshövding Kenneth Johanssons benägna inbjudan Residenset i Karlstad.

Förutom nyssnämnda årsmöte har Akademien haft protokollförda möten den 26 november 2016 på Sahlströmsgården i Utterbyn, under 2017 den 25 mars på Kristinehamns Konstmuseum, den 6 april (ett beslut per capsulam rörande ledamotsval), den 25 maj på Där Väst i Norra Åstorp, den 9 augusti på Sillegården i Västra Ämtervik samt den 7 oktober på Arkivcentrum i Karlstad.

Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft elva minnesantecknade möten: under 2016 9.11, under 2017 8.3, 4.4, 5.5, 24.7, 25.9, 6.11, 5.12, 12.12, 14.12 samt under 2018 8.1.

Befattningshavare, tillika arbetsutskott:

Preses                              Inger Liliequist

Vice preses, klubbmästare  Bengt Sahlström

Skattmästare                    Ulla Norrman

Sekreterare                      Bo Vahlne


Valberedningen har utgjorts av Britt-Marie Insulander (sk), Eva Fredriksson och Mats Berglund.

Revisor har Carina Ekman varit med Bengt Sahlström som suppleant.

Följande kommittéer och arbetsgrupper har arbetat under året:

Skriftkommittén, Ekonomigruppen, Programkommittén, Novelltävlingsgruppen, Sommarauktionsgruppen, Hemsidan, Arbetsgruppen för marknadsföring och information, Konsttävlingsgruppen, Musiktävlingsgruppen och Finnskogsgruppen.

Verksamheter och särskilda uppdrag har drivits av ledamöter och dessa har också varit givande.

Två novelltävlingar har haft målgång under 2017 med Inge Bredins fasta handlag och liksom tidigare med Nya Wermlands-Tidningen som samarbetspartner. Den första i april med temat TID. Pristagare var Mirja Kvarnevik med ”Tid”, De två andrapristagarna var Lydia Rudander Hoff med bidraget ”När all musik tystnar” och Nora Magnusson Glans med bidraget ”Vägen slutar i Istanbul”. Jury var ledamöterna Enel Melberg och Lars Andersson. Med anledning av att samarbete utvecklats med Värmlands Bokfestivals arrangemang i 17-18 november 2017 blev det ytterligare en målgång samma år. Temat för denna omgång var LIV. Juryn utgjordes denna gång av ledamöterna Enel Melberg och Lars Burman.  Första pris vanns av Annie Torstensson med sitt bidrag betitlat Korsa vägen försiktigt. Andra priset delades av Klara Engström med bidraget Två hjärtan och Veronica Ovesson med bidraget Tur i oturen.

Hedersomnämnanden utdelades till Anton Brunström, Ellen Grim och Noah Hjortman. Prisutdelningen skedde under Värmlands bokfestival.

Akademiens årsskrift utkom inför Värmlands bokfestival i november och har som tema Tid. Flera ledamöter har bidragit med artiklar och novelltävlingens vinnare Mirja Kvarneviks bidrag publicerades också.

Sommarauktion genomfördes planenligt under Bengt Sahlströms ledning på Sillegården den 9 augusti. Förtjänstfull utropare var Björn Sandborgh. Talrika gåvor hade lämnats in och intäkterna blev därför ett gott grundtillskott för Akademiens arbete under året som följer. 

Akademiens nystartade teckningstävling lockade tyvärr endast ett begränsat antal tävlande – till de nyanlända värmlänningarna hade informationen om tävlingen uppenbarligen inte nått ut. Juryn bestod av Karin Bodland-Johnson, Hans-Olof Boström och Bo Vahlne. De inkomna bidragen bedömdes dock av juryn som väl värda att ställa ut. Bengt Sahlström hade generöst upplåtit lokal på Sillegården och utställningen öppnade i anslutning till sommarauktionen den 9 augusti. Strax innan denna skedde prisutdelningen och de tre vinnarna var Hilma Nordén, Emma Olsson och Magdalena Andersson i fallande ordning.

Björn Sandborgh och Bo Vahlne har deltagit i en arbetsgrupp under ledning av landshövding Kenneth Johansson. Gruppen började sitt arbete i juni 2017 och målet är att få till stånd ett fördjupat underlag inför en ansökan om världsarvsstatus för den värmländska finnskogskulturen. En första förstudie genomfördes av Värmlands museum och rönte 2016 beröm från Akademiens sida. I december 2017 avgavs en avsiktsförklaring som undertecknades av samtliga parter i arbetsgruppen, nämligen: Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Värmlands Museum med Finnskogscentrum, Torsby Kommun, Karlstads Universitet, Värmländska Akademien och Värmlands Hembygdsförbund.

Akademien åtog sig som ett led i gruppens arbete att genomföra seminarier om finnskogskulturen under några terminer. De första tre hölls under tema Nils Keyland i samarbete med Finnskogscentrum och Karlstads universitet under hösten 2017 på Sahlströmsgården. Seminarierna var alla välbesökta och sammanlagt deltog omkring 150 personer. Ekonomiskt stöd söktes och erhölls från Region Värmland. Ytterligare tre seminarier planeras bli genomförda i Gräsmark under våren 2018.

Vidare har Akademien breddat sin utåtriktade information genom att under andra halvåret 2017 driva en Facebook-sida med närtidsinformation, som ett komplement till Akademiens hemsida. En analys har gjorts som visade på behovet av förbättrad intern och extern information. En informationspolicy för Akademiens ledamöter har också arbetats fram.

Akademien har utsett poeten Bengt Berg, Fensbol, till 2017 års Lagerlövet-pristagare. Han kommer under högtidssammankomsten att få motta ett pristecken som utformats av konstnären och ledamoten Bo Jonzon.

Akademien tvingades till förra årets pristagare, Stina Hellqvist, överlämna ett provisoriskt bevis på hennes utmärkelse på grund av keramikern och ledamoten Ulla Nilssons sjukdom och bortgång den 26 oktober 2016. Stina Hellqvist kommer därför att i efterskott få motta samma pristecken som Bengt Berg.

Liksom föregående år deltog Akademien under Ulla Norrmans ledning i Värmlands bokfestival. Enel Melberg och Hans-Olof Boström presenterade då Akademiens nyutkomna årsbok, som sedan även var till salu jämte andra av ledamöterna under året publicerade skrifter på Akademiens bokbord.

Region Värmland har lämnat sin nya Värmlands Kulturplan 2017-2020 och Utvecklingsplan 2017. Den ger en bra överblick över verksamheterna och idéer om samarbete för ideella organisationer. Inger Liliequist och Bo Vahlne kontaktade kulturchefen Ulf Nordström och kunde presentera akademiens verksamhet och utvecklingsmöjligheter.


Norra Åstorp den 8 januari 2018


Bo Vahlne Sekreterare