Värmländska Akademien

Årsberättelse 2013/14

Värmländska Akademien höll sitt högtidssammanträde med efterföljande offentliga högtidsmöte på Residenset i Karlstad, efter välvillig inbjudan av landshövding Kenneth Johansson. Detta skedde lördagen den 23 november 2013. Inga avsägelser bland akademiens befattningshavare förelåg, varför arbetsutskottet under verksamhetsåret sett ut som följer:

Preses Håkan Hagegård

Vice preses Inge Bredin

Sekreterare Peter Olausson

Skattmästare Per Bredberg

Klubbmästare Ulla Norrman och Bengt Sahlström

Akademien har också haft olika kommittéer/arbetsgrupper. Deras sammansättning har växlat något men var vid årets slut enligt följande:

Skriftkommittén. Torleif Styffe (sammankallande), Hans-Olof Boström, Eva Fredriksson samt Peter Olausson.

Ekonomigruppen. Ulla Norrman (sammankallande), Håkan Hagegård, Carina Ekman och Per Bredberg.

Programkommittén. Carina Ekman (sammankallande), Ulla Norrman, Bengt Sahlström och Björn Sandborgh.

Valberedning för Värmländska Akademien har utgjorts av Bengt Sahlström (sammankallande) och Ulla Nilsson, med Håkan Hagegård som suppleant.

Vid högtidsammanträdet togs också beslut om inval av tre nya ledamöter till akademien, nämligen riksspelmannen Mats Berglund, Arvika, överbibliotekarien Lars Burman, Uppsala, och författaren Enel Melberg, Gräsmark. De tre har deltagit i verksamheten under det gångna året, men presenteras officiellt för allmänheten först i samband med högtidsmötet 2014.

Akademiens offentliga högtidsmöte hade begreppet Hemma som tema. Håkan Hagegård fungerade som konferencier för programmet, i vilket förutom Håkan också följande akademiledamöter deltog med programpunkter i ord och/eller ton: Lars Andersson, Carin Bergström, Elisabeth Boström, Hans-Olof Boström, Inge Bredin, Carina Ekman, Eva Fredriksson, Peter Olausson, Björn Sandborgh och Torleif Styffe. I samband med högtidsmötet såldes också årets årsskrift till hugade spekulanter i publiken, som uppgick till ett 80-tal personer.

Årets mottagare av hederspriset Lagerlövet blev filmaren Bengt Jonsson från Torsby, som presenterades vid högtidsmötet av Carina Ekman. Bengt Jonsson höll ett spirituellt tacktal, som också återfinns tryckt i akademiens årsskrift.

Årsskriften för Värmländska Akademien fick i likhet med högtidsmötet temat Hemma och kom att innehålla bidrag från de medverkande vid mötet i fråga. Redaktionskommitténs arbete har letts av Torleif Styffe och skriften har formgetts av Carina Berglund.

Akademiens ordinarie möten under året har ägt rum på Köpmangården i Sunne, Skokloster, Sågudden i Arvika samt Hamnkaptenbostaden i Karlstad. Varje möte har haft sin särskilda inledare eller ett inslag av annan karaktär om platsen i fråga. Mötena har förberetts av arbetsutskottet. Till detta kommer kvalitetsauktionen på Sillegården i Västra Ämtervik i samband med Sunne kulturvecka i augusti, där både ting och tjänster auktionerades ut till gagn för akademiens fortsatta arbete. Håkan Hagegård fungerade som auktionist och såg till att stämningen var hög och att buden trissades upp till ofta hyggliga nivåer.

Akademien har deltagit vid bokmässan i Göteborg, där Torleif Styffe, Björn Sandborgh och Peter Olausson tillsammans presenterade årsskriften. Motsvarande insatser gjorde Eva Fredriksson och Torleif Styffe vid bokmässan på CCC i Karlstad, där skriften i fråga också fanns till försäljning vid ett eget bokbord.

Utöver årsskriften har Värmländska Akademien också sin egen hemsida som informationskanal. Denna administreras av Torleif Styffe.

Två särskilda frågor har präglat arbetet under det gångna året. Det har för det första gällt diskussionen om akademiens framtida mål och arbetsformer. Vid sammanträdet i Sunne i januari tillsattes stommen till en verksamhetskommitté, bestående av Ulla Nilsson och Inge Bredin. Deras innehålls- och uppslagsrika rapport har sedan dryftats vid ett par tillfällen, i syfte att konkretisera och utveckla akademiens roll i och för det värmländska kulturlivet i stort.

Den andra särskilda frågan avser en uppsatstävling för gymnasister, en idé som emanerar från vice preses Inge Bredin. Uppsatstävlingen, som arrangeras med stöd av Nya Wermlands-Tidningen, har genom utskick och genom inslag i media presenterats för skolorna. Bidragen till tävlingen kommer att granskas av en jury inom Värmländska Akademien. Det vinnande bidraget premieras inte bara med en penningsumma utan dessutom genom att alstret i fråga publiceras dels i Nya Wermlands-Tidningen, dels också i akademiens årsskrift för år 2015. Syftet med tävlingen är att bidra till att unga människor utvecklar sitt skrivande. Temat ryms inom rubriken Möte mellan människor.

Karlstad och Häljebol i november 2014

Peter Olausson, sekreterare