Värmländska Akademien

Årsberättelse 2009/10

Värmländska Akademien grundades 2002. Det åttonde verksamhetsåret får härmed sin sammanfattning, ett år som inleddes den 14 november 2009 på Länsresidenset i Karlstad. Efter avsägelse av Hans-Olof Boström valdes till ny preses för två år Elisabeth Boström. Till skattmästare omvaldes Per Bredberg, också för två år. För övriga funktionärer, Britt-Marie Insulander (vice preses), Eva Fredriksson (sekreterare) och Per Bredberg (klubbmästare) återstod ännu ett år av mandattiden. Vid årsmötet togs i första läsningen beslut om en stadge-ändring, som innebär att Värmländska Akademien kan ha upp till 24 ledamöter. Minimiantalet skall fortfarande vara 12 ledamöter.

Årsmötet följdes av ett offentligt program i form av en musikalisk/litterär salong i vår gästfria landshövding Eva Erikssons representationsvåning inför en mycket talrik publik. Dikter av Urban Andersson och Torleif Styffe, musik och recitation av Elisabeth Boström och Björn Eduard stod på programmet. Lars Löfgren samtalade med Gustaf Fröding på Djurgården och residensets historia tecknades av Björn Sandborgh, som även medverkade med sång. Britt-Marie Insulander presenterade den nyutkomna årsskriften, formgiven av Anita Stjernlöf-Lund.

Fyra nya ledamöter, varav en korresponderande presenterades och installerades. Dessa var Inger Liliequist, riksantikvarie, Ulla Norrman, ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Peter Olausson, historiker, fil.dr samt Carin Bergström, överintendent vid Kungl. Husgerådskammaren, docent – den senare korresponderande ledamot. Carin Bergström utsågs senare till ordinarie ledamot. Till årets lagerlövpristagare hade utsetts bibliotekarie Bengt Åkerblom, som höll ett anförande om Selma Lagerlöf och Östra Ämterviks folkbibliotek. Själva priset, Lagerlövet i form av ett stort keramikfat skapat av Ulla Nilsson överlämnades vid en senare ceremoni på stadsbiblioteket i Karlstad. 

Akademiens övriga sammanträden har varit förlagda till Boberg Där Väst i Sunne, till Drottningsholms slott samt till Ulla Nilssons keramikverkstad i Stortorpet.  Varje samman-träde har inletts av ett anförande. Britt-Marie Insulander talade om Kyndelsmäss, Carin Bergström om prinsessan Sofia Albertina och Ulla Nilsson om krukmakartraditioner i Arvikatrakten. och tillkomsten av den nya verksatden, som invigts under året. Arbetsutskottet har sammanträtt inför varje ordinarie möte.

För att finansiera projektet Ett värmländskt kulturlexikon söker Akademien pengar från olika fonder och stiftelser. För det ändamålet har Ekonomigruppen bildats. I gruppen ingår Per Bredberg (sammankallande), Ulla Norrman och Hans-Olof Boström. Håkan Hagegård är suppleant och Carin Bergström konsult. Som extern konsult har Sture Hermansson, Länsstyrelsen, anlitats. Karlstads kommun har beviljat ett bidrag på 20 000 kr för inköp av datautrustning. 

Akademiens övriga arbetsgrupper är Skriftkommittén med Britt-Marie Insulander (sammankallande), Eva Fredriksson och Hans-Olof Boström samt Lexikongruppen med Håkan Hagegård (sammankallande), Hans-Olof Boström, Peter Olausson, Bengt Sahlström och Torleif Styffe.  Alla arbetsgrupper har haft ett flertal möten under året.

Akademiens hemsida, www.varmlandskaakademien.se administreras av Torleif Styffe.

Karlstad i oktober 2010

Eva Fredriksson
Sekreterare