Värmländska Akademien

Årsberättelse 2008/09

Värmländska Akademien har nu avverkat sitt sjunde verksamhetsår, ett år som i mångt och mycket präglats av arbetet med den värmländska kulturencyklopedin.

Verksamhetsåret inleddes på Frimurarlogen i Karlstad den 22 november 2008 med sedvanligt årsmöte. Till vice preses omvaldes Britt-Marie Insulander, till sekreterare Eva Fredriksson och till klubbmästare Per Bredberg, samtliga för två år. För övriga funktionärer, preses Hans-Olof Boström och skattmästare Per Bredberg återstod ännu ett år av mandattiden.

Årsmötet följdes av ett offentligt program i Frimurarlogens stora sal. Programmets tema var året 1858, födelseår för tre kända personer med anknytning till Värmland: Christian Eriksson, Selma Lagerlöf och Gustaf V, hertig av Värmland. Deras roller kreerades av Bengt Sahlström, Eva Fredriksson och Björn Eduard. Lars Löfgren och Hans-Olof Boström talade om Gustaf V respektive Christian Eriksson. Eva Fredriksson harangerade författarinnan Maj Bylock, som av preses fick motta årets Lagerlöv. Britt-Marie Insulander presenterade den nyutkomna årsskriften och Torleif Styffe skildrade i ett sinnrikt rimsmideri det gångna akademiåret. För musiken svarade Elisabeth Boström, som också var dagens konferencier. Som avslutning ledde Håkan Hagegård en auktion till förmån för den värmländska kulturencyklopedin.

På inbjudan av Värmländska Akademien samlades den 17 januari 2009 ett stort antal representanter från värmländska organisationer och föreningar i Värmlands Museum för att diskutera och informeras om tankarna kring en nätbaserad värmländsk kulturencyklopedi. Initiativet kom från Håkan Hagegård, som också ledde seminariet. En viktig samarbetspartner är Karlstads universitet, som tillsammans med Stiftelsen HageGården bidragit ekonomiskt till projektet. Ett uppföljningsseminarium ägde rum den 16 maj, varvid Svante Karlsson och Emanuel Sahlin, båda knutna till universitetet, kunde presentera Kultur på nätet. Förstudie om en kulturencyklopedi, som utgör Arbetsrapport 2009:4 inom Cerut, Centrum för forskning inom regional utveckling. Till projektet har senare knutits Daniel Runvik, som tillsammans med Håkan Hagegård presenterade projektet på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. En demonstration har även ägt rum på den Värmländska Bokmässan i Karlstad den 24-27 november, För planeringen av kulturencyklopedin har en särskild arbetsgrupp tillsatts inom Akademien bestående av Håkan Hagegård, Hans-Olof Boström, Torleif Styffe och Bengt Sahlström.

Utöver årsmötet har Akademien haft 6 sammanträden, som varit förlagda till Gunnarsbyn hos Håkan Hagegård, Karlstad hos Björn Sandborgh, Universitetet, Nya Wermlands-Tidningens direktionsvåning, i Alstersvik hos Britt-Marie Insulander samt på hembygdsgården i Ransby.
Till mötet på Nya Wermlands-Tidningen hade inbjudits professor emeritus Stig Strömholm, Uppsala,  som för ledamöterna föreläste över ämnet ”Akademier och lärda samfund  – frihetens bålverk”.

Akademien årsskrift 2009, den sjunde i ordningen, utkom lagom till den Värmländska Bokmässan på Värmlands Museum. Redaktör har varit Britt-Marie Insulander, som utverkat att Stig Strömholms ovan nämnda föreläsning fått publiceras i skriften tillsammans med texter som speglar årsmötet 2008. Skriften har tryckts i 100 exemplar.

Under verksamhetsåret har tre ledamöter lämnat Akademien: Inger Hallström Stinnerbom, Mats Dahlberg och Bo Jonzon. Som nya ledamöter har invalts Inger Liliequist, riksantikvarie, Ulla Norrman, ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris och bas för Sunnes kulturvecka samt Peter Olausson, fil. dr, Karlstads universitet. Till korresponderande ledamot har utsetts Carin Bergström, fil.dr, chef för Kungl. Husgerådskammaren.

Till mottagare av 2009 års Lagerlöv har Värmländska Akademien utsett bibliotekarie Bengt Åkerblom, Karlstad.

Värmländska Akademien har under året fått en ny hedersledamot och beskyddare, HKH Prins Carl Philip, hertig av Värmland.

Karlstad i november 2009

Eva Fredriksson
Sekreterare