Värmländska Akademien

Årsberättelse 2018/19

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Värmländska Akademien höll sitt sjuttonde årsmöte med högtidssammankomst på Rackstadmuseet i Arvika den 1 december 2018. Temat för högtidssammankomstens program var Vägar och flera ledamöter gav temat ett rikt och intresseväckande innehåll i tal och musik. Årsskriften 2018 speglade föregående års tema Liv, var utgiven och presenterades för årsmötet.

Anna Skoglund museichef/verksamhetschef har introducerats som ny ledamot och de tidigare ledamöterna Bengt Berg, författare, och Urban Andersson, poet, har återinvalts i Värmländska Akademien.

Förutom årsmötet har Akademien haft tre ordinarie sammankomster, den 9 februari i Hammarö kyrka, den 18 maj på Selma Lagerlöfs Mårbacka och den 7 september på Sahlströmsgården med efterföljande offentligt arrangemang Mellan skoj och allvar. Programmet var välbesökt och uppskattat. Det planerade årsmötet den 7 december på Residenset ändrades till den 1 februari 2020 på grund av att Värmlands nya landshövding Georg Andrén flyttade in samma helg.

Arbetsutskottet har haft telefonmöten i anslutning till varje sammankomst inför kallelseutskick, planering och aktuella frågor.

Befattningshavare, tillika arbetsutskott:
Inger Liliequist, preses
Bengt Sahlström, vice preses och klubbmästare
Ulla Norrman, skattmästare
Inge Bredin och Bo Vahlne förde protokoll vid sammankomsterna.
Valberedningen har utgjorts av Peter Olausson sammankallande, Mats Berglund och Hans-Olof Boström.
Revisor har varit Carina Ekman och revisorssuppleant Björn Sandborgh.
Kommittéer och arbetsgrupper har aktivt arbetat under året med uppdrag för ekonomi, årsskrift, program för högtidsmötet, publika program, Finnskogens kulturarv och kommunikationsfrågor.

Akademien informerar om sin verksamhet på hemsidan www.varmlandskaakademien.se och den har under året förnyats, uppdaterats och gjorts mer tillgänglig.

Akademien, med ledamöterna Björn Sandborgh och Bo Vahlne, har deltagit i nomineringsarbetet kring Finnskogen som världsarv. Arbetet bedrivs som ett projekt under ledning av Länsstyrelsen i Värmland och Värmlands Museum. Under åren 2017 och 2018 har flera välbesökta seminarier hållits med olika aspekter på Finnskogens levnadsvillkor. Under året 2019 har fortsatta arrangemang diskuterats och via Bo Vahlne har kontakter tagits med lokala intressenter.

Lagerlövet är Värmländska Akademiens främsta utmärkelse som tilldelas en person som gjort betydande insatser inom kulturområdet. Utmärkelsen för år 2019 kommer att utdelas vid årsmötet och högtidsmötet den 1 februari 2020.

Värmlands Museum återinvigdes den 1 juni efter en omfattande ombyggnad. Flera ledamöter från Värmländska Akademien deltog i invigningsprogrammet och ett livligt panelsamtal under ledning av journalisten Hanna Hellqvist. Akademien visade att vi är ett sällskap för glad kunskap som hederspreses Lars Löfgren uttryckte vid Akademiens första högtidsmöte år 2002. 

Akademiens Årsskrift 2019 Vägar fanns till försäljning vid Värmlands Bokfestival i Karlstad i november genom Eva Fredrikssons försorg.

Stockholm januari 2020

Inger Liliequist
preses