Värmländska Akademien

Årsberättelse 2015/16

Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.

Värmländska Akademien höll sitt fjortonde årsmöte på familjen Sahlströms gård Lövvik, Västra Ämtervik den 21 november 2015 och därmed inleddes ett nytt verksamhetsår 2015/16. Akademiens Högtidsmöte kunde inte hållas på Residenset som planerat på grund av ändrat program.

Förutom årsmötet har fyra ordinarie möten hållits under verksamhetsåret och mellan dessa har arbetsutskottet förberett och planerat kommande möten.

Akademiens möten ägde rum den 21 februari 2016 hemma hos Björn Sandborgh i Karlstad, den 3 april i Torleifs Styffes regi på Långbergets sporthotell, Dalby, den 22 maj med Lars Burman som värd på Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva och den 1 oktober hemma hos Hans-Olof Boström på Hammarö.

Befattningshavare och tillika arbetsutskott under verksamhetsåret:

Preses Håkan Hagegård

Vice preses och klubbmästare Bengt Sahlström 

Skattmästare Ulla Norrman

Sekreterare Inger Liliequist

Valberedningen har utgjorts av Lars Andersson, Ulla Nilsson och Mats Berglund

Kommittéer och arbetsgrupper verksamma under året:

Skriftkommittén: Eva Fredriksson, Hans-Olof Boström, Peter Olausson, Enel Melberg och Torleif Styffe

Ekonomigruppen: Ulla Norrman, Carina Ekman och Björn Sandborgh

Programkommitté: Carina Ekman, Bengt Sahlström, Björn Sandborgh och Hans-Olof Boström

Novelltävlingen: Inge Bredin, Enel Melberg, och Lars Andersson

Sommarauktionen: Bengt Sahlström, Ulla Norrman och med Björn Sandborgh som auktionist

Hemsidan: Torleif Styffe

Konsttävlingen: Bengt Sahlström, Hans-Olof Boström och Bo Vahlne

Musiktävlingen: Håkan Hagegård, Mats Berglund och Björn Sandborgh

Verksamheter och särskilda uppdrag har drivits av engagerade ledamöter i de olika arbetsgrupperna och har gett många intressanta resultat under året.

Akademiens årsskrift 2015 tema Skapelse presenterades på Bokmässan i Karlstad i slutet av november av Torleif Styffe, Skriftkommittén. Vid Akademiens bokbord såldes yngre och äldre årsskrifter och boklotterier lockade. 

Akademiens  årsskrift 2016 har getts ut och har som tema Gränser. Flera ledamöter har bidragit med artiklar och novelltävlingens vinnare Alva Cedergren publicerar sitt bidrag här.

Novelltävlingen fortsätter och har genomförts som tidigare i samverkan med Nya Wermlands-Tidningen. Inbjudan under tema Gränser har gått till ungdomar i 2:a och 3:e årsklass vid gymnasierna i Värmland. Syftet är att bidra till att utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och språket som redskap för tanke- och idéutbyte. Tre pristagare hyllades vid en ceremoni i NWT:s lokaler. 1:pristagare Alva Cedergren lämnade in novellen Höga hästen restaurang & fik. Tävlingen och samarbetet fortsätter nästa år under tema Tid.

Sommarauktionen på Sillegården i Västra Ämtervik kunde tyvärr inte genomföras i augusti, men planeras att äga rum senare under året.

En jurybedömd teckningstävling har planerats för unga tecknare i Värmland och den kommer att genomföras med utställning på Sillegården under nästa år.

En kompositionstävling för folkmusik och klassisk musik planeras i samarbete med Ingesunds folkhögskola och en inbjudan kommer att gå till Värmlands gymnasier 2.a och 3:e årsklass. Tävlingen avgörs under 2018.

Akademiens årliga utmärkelse Lagerlövet går till en person som gjort betydande insatser för värmländsk kultur. Peter Eriksson, altviolinist och ordförande för Kungl. Filharmonikerna, tilldelades priset. Han är initiativtagare till och konstnärlig ledare för Saxå Kammarmusikfestival. Preses Håkan Hagegård lämnade priset vid en ceremoni på Rackstadmuseet. 

Akademien har sänt en skrivelse till Länsstyrelsen Värmland om Finnskogen och finnkulturen i Värmland. Vi menar att det är en angelägen fråga att arbeta fram en nominering till Unescos världsarvslista, ett arbete som Akademien helhjärtat stödjer.

Wermländska Sällskapet i Stockholm höll sitt 200-årsjubileum på Skansen i augusti 2016 och ledamöter från Akademien deltog i hyllningarna.

Alla ledamöter har ett stort kontaktnät och deltar i olika kulturprogram, bokmässor och aktiviteter i Värmland och runt om i landet.

Oktober 2016

Inger Liliequist

sekreterare