Värmländska Akademien

Årsberättelse 2012/13


Värmländska Akademien inledde sitt verksamhetsår 2012/2013 i ett av den värmländska kulturens läckra pepparkakshjärtan, på Sahlströmsgården i Utterbyn. Bengt och Ann Katrin Sahlström stod för värdskapet. Vid mötet avtackades Britt-Marie Insulander för sina tio år som vice preses för akademien, ett uppdrag hon nu valt att avsäga sig, liksom Eva Fredriksson, som efter sex års tjänst som sekreterare valt att göra detsamma. Preses Elisabeth Boström aviserade i samband med årsmötet att hon också önskade att avgå i början av kommande år, vilket föranledde valberedningen att bereda ärendet. Vid Akademiens sammanträde på Stiftskansliet i Karlstad den 20 januari skedde sedan ett fyllnadsval, som på några punkter förändrade bilden av akademiens presidium/arbetsutskott. Efter årsmöte och januarimöte har detta därefter kommit att bestå av Håkan Hagegård, preses, Inge Bredin, vice preses, Peter Olausson, sekreterare, samt Per Bredberg, skattmästare. Akademien har också vid mötet i maj månad begåvats med två klubbmästare, nämligen Ulla Norrman och Bengt Sahlström.

Akademien har också haft tre kommittéer/arbetsgrupper. Deras sammansättning har växlat något men var vid årets slut enligt följande:

• Skriftkommittén. Torleif Styffe (sammankallande), Hans-Olof Boström, Eva Fredriksson samt Peter Olausson.
• Ekonomigruppen. Ulla Norrman (sammankallande), Håkan Hagegård, Carina Ekman och Per Bredberg.
• Programkommittén. Carina Ekman (sammankallande), Elisabeth Boström, Ulla Norrman och Bengt Sahlström.

Valberedning för Akademien har utgjorts av Bengt Sahlström (sammankallande) och Ulla Nilsson, med Håkan Hagegård som suppleant.

Akademiens offentliga högtidsmöte på Sahlströmsgården hade ”Musikalisk/litterär salong” som titel och temat för dagen var ”Humor”. Håkan Hagegård var konferencier och i det uppskattade programmet deltog Lars Löfgren, Elisabeth Boström, Bengt Sahlström, Carina Ekman, Inger Liliequist, Britt-Marie Insulander, Torleif Styffe och Inge Bredin. Samtliga närvarande ledamöter framförde också i talkör en nyskriven sonett av Lars Andersson – en hyllning till Sahlströmsgården och gårdens många generationer av kulturskapande och kulturbevarande människor. I samband med högtidsmötet såldes också årets årsskrift till hugade spekulanter i publiken.

Mottagaren av årets Lagerlöv, Karin Björquist, kunde inte närvara vid högtidsmötet men framförde sitt tack för utmärkelsen per brev. Hon fick sin utmärkelse genom Lars Löfgrens och Ulla Nilssons försorg vid en ceremoni i Stockholm.

Årsskriften för Värmländska Akademien fick temat Humor och kom att innehålla bidrag från de medverkande vid högtidsmötet på Sahlströmsgården, men därtill också av akademiledamöterna Björn Sandborgh, Eva Fredriksson och Peter Olausson. Även skämtteckningar av Anders Forsberg och Bengt-Göran Griffer finns med i skriften, som kom att få en delvis ny layout, med en bild av Ulla Nilssons keramikfat Lagerlövet som blickfång på omslaget. Redaktionskommittén har letts av Torleif Styffe och skriften har formgetts av Carina Berglund.

Akademiens ordinarie möten under året har ägt rum på Stiftskansliet i Karlstad, på Rackstadsmuseet i Arvika, på hembygdsgården i Väse, på Värmlands museum samt på Nobelmuseet vid Björkborn i Karlskoga. Varje möte har haft sin inledare eller ett inslag av annan karaktär om platsen i fråga. Mötena har förberetts av arbetsutskottet.

Akademien har deltagit vid bokmässan i Göteborg, där Björn Sandborgh och Peter Olausson tillsammans presenterade årsskriften. Motsvarande insatser gjorde Håkan Hagegård och Torleif Styffe vid bokmässan på CCC i Karlstad, där skriften i fråga också fanns till försäljning vid ett eget bokbord.

Utöver årsskriften har Värmländska Akademien också sin egen hemsida som informationskanal. Denna administreras av Torleif Styffe.

Under året har frågor kring Akademiens roll i det värmländska kultur- och samhällslivet diskuterats. Detta har bl a resulterat i att akademiens ledamöter fått observatörsroller avseende olika sektorer av kulturlivet gentemot Akademien i sin helhet. På det sättet kan informationen om vad som händer – liksom om det som inte sker, men borde ske – spridas i en vidare krets. Akademien har också fastlagt principer för i vilka sammanhang och på vilka sätt akademiens ledamöter äger rätt att yttra sig i aktuella samhällsfrågor som företrädare för Värmländska Akademien. Det är av vikt att Akademien kan synas och höras kring viktiga frågor gällande värmländsk kulturs nutid och framtid. 

Sedan Björn Eduard under början av året avsagt sig sin plats i Akademien är antalet ledamöter 17. Stadgarna talar om en gräns vid 24, varför diskussionen om inval av nya ledamöter varit uppe vid flera tillfällen. Några beslut härvidlag har dock inte tagits under året.

Karlstad och Häljebol i november 2013
Peter Olausson, sekreterare