Värmländska Akademien

Årsberättelse 2007/08

Värmländska Akademien har nu avverkat sitt sjätte fullständiga verksamhetsår sedan den 26 maj 2002 då det konstituerande mötet hölls i Harvigs Antikvariat i Karlstad.

Verksamhetsåret inleddes på Sahlströmsgården, Utterbyn, den 25 november 2007 med sedvanligt årsmöte. Till preses omvaldes Hans-Olof Boström och till skattmästare Per Bredberg, båda för två år. För ett år omvaldes till sekreterare Eva Fredriksson. För vice preses Britt-Marie Insulander och för klubbmästaren Per Bredberg återstod ännu ett år av mandattiden.

Årsmötet följdes av ett offentligt program i Sahlströmsgårdens stora sal, som hade samlat en mycket talrik publik av fr.a. nordvärmlänningar. Programmet hade också i huvudsak nordvärmländska inslag. Håkan Hagegård var kvällens konferencier. Torleif Styffe kåserade om Dalbymålet och läste också sin egen översättning av Julevangeliet. Preses Hans-Olof Boström föreläste om Torsbykonstnären Roland Dufström och visade bilder. Fryksändes kände skald Oscar Stjerne presenterades av Lars Löfgren. Inger Stinnerbom visade dräkter från Västanåteaterns olika uppsättningar och berättade om sitt arbete som kostymdesigner. De nyinvalda ledamöterna Nya Wermlandstidningens kulturredaktör Mats Dahlberg och Sahlströmsgårdens intendent Bengt Sahlström presenterades och välkomnades av preses. Årets Lagerlöv-pristagare, som var dramatikern Bengt Bratt, hyllades av Lars Löfgren och fick mottaga Bo Jonzons skulptur Lagerlövet. Sekreteraren föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse och vice preses Britt-Marie Insulander talade om de skrifter som Värmländska Akademien utgivit under året, dvs årsskriften och julnumret av Värmländsk kultur. För det musikaliska inslaget svarade Elisabeth Boström med musik av Edvard Grieg och Björn Sandborgh med egna tonsättningar av Oscar Stjerne.  Urban Andersson avslutade programmet med uppläsning ur sin nya bok Den gamle gåln.

Akademins årsskrift 2008, den sjätte i ordningen, formgiven av Anita Stjernlöf-Lund, utkom i september. Den presenterades på bokmässan i Göteborg och på den värmländska bokmässan på Värmlands Museum. Redaktör har varit Britt-Marie Insulander. Innehållet speglar årsmötet på Sahlströmsgården 2007. Skriften har tryckts i 100 exemplar.

Akademin har utöver årsmötet haft 5 sammanträden. Dessa har varit förlagda till Odd Fellow-logen i Karlstad, Sahlströmsgården, Länsstyrelsen i Karlstad, Östmark samt Lövvik i Västra Ämtervik. Akademins olika arbetsgrupper har sammanträtt vid ett flertal tillfällen.

Den 15 februari bevistade ett stort antal ledamöter premiären på Mästaren och Margarita på Stockholms stadsteater. Inger Hallström Stinnerbom svarade för kostymerna till den mycket lovordade föreställningen, som resten av säsongen skulle gå för utsålda hus. Följande dag hade deltagarna inbjudits av riksmarskalken Ingemar Eliasson, som är akademins hedersledamot, till en föreläsning på Stockholms slott med inblickar i det inre arbetet vid hovet. Därefter följde en privat visning av slottets olika våningar och det hela avslutades med kaffe.

Den 7 september inbjöd Björn Sandborgh till rundtur i Östmarks finnbygder. Dagen inleddes på Torsby finnkulturcentrum och övriga besöksmål var Juhola, Mattila och Abborrtjärnsberg. Preses föreläste om Östmarks kyrka och dagen avslutades i det sandborghska hemmet i Tordyvelberg. Länsantikvarie Göran Wettergren medföljde som expert. Utfärden var mycket lärorik och uppskattad av deltagarna. Den bevakades också av NWT:s lokalredaktör.

Under året har planering inletts angående utgivning av ett värmländskt kulturlexikon. En särskild arbetsgrupp har tillsatts bestående av Mats Dahlberg, Håkan Hagegård och Torleif Styffe. Gruppen samarbetar nära med sponsorgruppen, där även preses Hans-Olof Boström ingår.

Till mottagare av 2008 års Lagerlöv har Värmländska Akademien utsett författaren Maj Bylock, Karlstad. Någon ny ledamot har inte invalts under det gångna verksamhetsåret.

Från Alfred Anderssons donationsfond har akademin mottagit ett ekonomiskt bidrag.

Karlstad i november 2008

Eva Fredriksson
Sekreterare