Värmländska Akademien

Årsberättelse 2014/15

Värmländska Akademien höll sitt trettonde högtidsmöte på Värmlands museum i Karlstad den 22 november 2014 och inledde därmed verksamhetsåret 2014/2015.

Ett offentligt program med tema Skapelse tog vid efter årssammanträdet. Akademiledamöterna Håkan Hagegård, Björn Sandborgh, Torleif Styffe, Peter Olausson, Mats Berglund, Inge Bredin, Enel Melberg  och Lars Andersson höll en musikalisk/litterär salong. De nya ledamöterna Enel Melberg, Mats Berglund och Lars Burman installerades och de presenterades av Lars Andersson, Håkan Hagegård och Inger Liliequist. Eva Fredriksson presenterade Anita Andersson från Brunskog som tilldelades hederspriset Lagerlövet med ett specialtillverkat fat av konstnären och akademiledamoten Ulla Nilsson. Landshövding Kenneth Johansson och hustru Viola var högtidsmötets hedersgäster.

Befattningshavare och tillika arbetsutskott under verksamhetsåret har varit,

Preses Håkan Hagegård
Vice preses Bengt Sahlström
Sekreterare utsedda för varje möte Ulla Norrman eller Inger Liliequist
Skattmästare Per Bredberg samt Håkan Hagegård efter Per Bredbergs bortgång i februari 2015
Klubbmästare Ulla Norrman och Bengt Sahlström

Valberedningen har utgjorts av Lars Andersson, Mats Berglund, Håkan Hagegård (sammankallande) och Ulla Nilsson

Flera kommittéer/arbetsgrupper har varit verksamma under året, 

Skriftkommittén: Eva Fredriksson (sammankallande), Hans-Olof Boström, Peter Olausson, Enel Melberg och Torleif Styffe
Ekonomigruppen: Ulla Norrman (sammankallande), Håkan Hagegård och Carina Ekman, (Per Bredberg bortgången i februari 2015)   
Programkommittén: Carina Ekman (sammankallande), Ulla Norrman, Bengt Sahlström och Björn Sandborgh
Uppsatstävlingen: Inge Bredin med jury Enel Melberg och Lars Andersson
Sommarauktionen: Bengt Sahlström, Ulla Norrman och Håkan Hagegård
Websidan: Torleif Styffe  

En avhållen och uppskattad ledamot, bokhandlaren Per Bredberg, skattmästare i vår akademi, avled i februari 2015 efter en kortare tids sjukdom.  

Värmländska Akademiens årliga skrift har getts ut och följer Högtidsmötets tema Skapelse med alla de litterära inslagen.  Även vinnaren i uppsatstävlingen Madelene Svensson med sitt bidrag Den sista elefantenpubliceras i skriften.

Akademien har förutom Högtidsmötet hållit fyra ordinarie möten under verksamhetsåret och ett planerat möte har ställts in. I februari hölls mötet på Lövvik i Västra Ämtervik, i mars på Musikaliska Akademien i Stockholm, i maj på Finnskogscentrum i Lekvattnet och i september på von Echstedtska gården i Kila. Akademien har förutom den planerade verksamheten diskuterat akademiens roll, framtidsfrågor och möjligheterna att delta i debatten kring de aktuella frågorna i det värmländska kulturlivet.

Värmländska Akademien har i samverkan med Nya Wermlands-Tidningen tagit initiativ till en uppsatstävling med tema Möte mellan människor. Inbjudan skickades ut till gymnasiecheferna i Värmland under hösten 2014 och arbetet pågick under hela läsåret. Tre pristagare utsågs i maj vid en ceremoni på NWT och vinnaren blev Madelene Svensson från Edane med bidraget Den sista elefanten. Totalt lämnades 38 bidrag in och tack vare den pådrivande läraren Helena Elow på Sundstagymnasiet i Karlstad blev uppsatsarbetet framgångsrikt. Samarbetet fortsätter och en ny inbjudan, denna gång som novelltävling, har gått ut till ungdomar i andra och tredje årsklass vid gymnasierna och temat är Gränser. Det vinnande bidraget publiceras som tidigare i NWT och i årsskriften.

Sommarens auktion på Sillegården ägde rum under Sunnes kulturvecka i början av augusti och lockade en intresserad publik. Många bidrag av allehanda slag såsom konst, böcker, föremål och tjänster gick under den drivne auktionisten Håkan Hagegårds klubba. Akademien informerade om sin verksamhet och att behållningen går till angelägna insatser, priser och publikationer.

Värmländska Akademien har flera informationskanaler som hålls livaktiga, bland annat via websidan www.varmlandskaakademien.se, bokbord och program på de årliga bokmässorna i Karlstad och Göteborg, de offentliga Högtidsmötena, publikationer och pressmeddelanden.

Stockholm i november 2015

Inger Liliequist, t f sekreterare