Värmländska Akademien

Årsberättelse 2011/12

Värmländska Akademiens verksamhetsberättelse 2011/2012
När denna verksamhetsberättelse skrivs, är det tio år sedan Värmländska Akademien bildades. Akademien har nu 18 ledamöter och kan, sedan en stadgeändring gjordes vid årsmötet 2011, utökas till 24 ledamöter.

Verksamhetsåret inleddes den 26 november 2011 på Länsresidenset i Karlstad, där Akademien tack vare landshövding Eva Erikssons generositet för andra gången fick hålla årsmöte och offentligt högtidsmöte. Till preses valdes Elisabeth Boström och till skattmästare Per Bredberg, båda för två år. Efter avsägelse från Britt-Marie Insulander och Eva Fredriksson utsågs till ny skriftkommitté Hans-Olof Boström (omval), Peter Olausson och Torleif Styffe (sammankallande). Till valberedning omvaldes Bengt Sahlström (sammankallande) och Ulla Nilsson. Håkan Hagegård utsågs till suppleant.

Det offentliga högtidsmötet hade titeln Musikalisk/litterär salong och temat var ”Kärlek”. Tre nyinvalda ledamöter hälsades välkomna och tog sin plats i Värmländska Akademien: författaren Lars Andersson, Karlstad, stiftskaplan Inge Bredin, Kil och skådespelerskan och regissören Carina Ekman, Karlstad. De presenterades av Ulla Norrman, Britt-Marie Insulander och Håkan Hagegård. Delar av programmet finns att läsa i Värmländska Akademiens årsskrift 2012.

Lagerlövpristagare 2011 blev konstnären Jörgen Zetterquist, Arvika. Sedan Hans-Olof Boström presenterat honom, höll Jörgen ett spirituellt tacktal, där han berättade lustiga episoder från konstlivet.

Efter högtidsmötet serverades buffé i Sverige Amerika Centret för Akademien med gäster och medföljande. Bland de inbjudna fanns tidigare lagerlövpristagare.

Årsskriften 2011, den nionde i ordningen, behandlar högtidsmötet på Värmlands nation i Uppsala, och innehåller bidrag av Hans-Olof Boström, Peter Olausson, Ingemar Eliasson, Urban Andersson, Lars Löfgren, Torleif Styffe, Rigmor Gustafsson, Håkan Hagegård och Ulla Norrman. Ett avsnitt ur Åke Frändbergs historik över Värmlands nation inleder skriften, som är illustrerad i färg.

Akademiens ordinarie möten har ägt rum hos Odd Fellow i Karlstad, på Lövvik i Västra Ämtervik, hos Lars Löfgren på Finngår´n i Ekshärad, på Värmlands Vikingacenter i Nysäter och på Region Värmland i Karlstad. Varje möte har inletts av ett anförande av en i förväg utsedd inledare. Mötena har förberetts av arbetsutskottet, vanligtvis i form av ett telefonsammanträde.

Akademien deltog i Värmländsk bokmässan på Värmlands museum i november 2011, men avstod från deltagande i bokmässan i Göteborg i september 2012.

Diskussionerna kring det värmländska kulturlexikonet har under verksamhetsåret varit livliga. På mötet i Ekshärad diskuterades projektets ekonomi och frågan om dess vara eller icke vara. Preses Elisabeth Boström fick uppdraget att formulera olika alternativ och att i en skrivelse be alla ledamöter deklarera sin ståndpunkt i frågan. Enkäten gav ett samstämmigt resultat, nämligen att man skall lämna det stora wikipediaprojektet och i stället bygga ut den egna hemsidan med den arbetsinsats och till den kostnad man mäktar med. Värmländska Akademiens hemsida www.varmlandskaakademien.se administreras av Torleif Styffe.

Lars Löfgren och Björn Sandborgh har på Akademiens uppdrag utarbetat skrivna riktlinjer för Akademiens utmärkelse Lagerlövet. Till pristagare 2012 har utsetts säfflefödda keramikern Karin Björquist, Stockholm.

Karlstad i november 2012

Eva Fredriksson,
sekreterare