Värmländska Akademien

Årsberättelse 2005/06

Värmländska Akademien, som bildades våren 2002, har nu avslutat sitt fjärde fullständiga verksamhetsår.

Akademien har under året drabbats av en svår förlust, då vår ledamot, antikvariatsbokhandlare Hans Harvig, hastigt avled den 15 april. Hans Harvig var en av Akademiens grundare och dess sekreterare under de första viktiga åren och en drivande kraft i Värmländska Akademiens arbete.

Verksamhetsåret inleddes den 16 november 2005 i Kristinehamn med årsmöte och sedvanliga valfrågor och formalia. Till preses valdes Hans-Olof Boström, till sekreterare Eva Fredriksson och till skattmästare Per Bredberg, alla på 2 år. Britt-Marie Insulander, som är vice preses, valdes till sammankallande i skriftkommittén. Utöver skriftkommittén har två nya arbetsgrupper inrättats, sponsorgruppen och ungdomsgruppen.

Det offentliga programmet hölls i stadsbibliotekets hörsal, där en talrik publik hade samlats för att ta del av ett Kristinehamns-inspirerat program. Kvällens huvudtalare var Eva Fredriksson och Ingemar Eliasson. Eva Fredriksson talade om Lotten Dahlgrens skildringar av herrgårdslivet på Björneborg och Gustavsvik under den tid då Olof Nordenfeldt och Georg Adlersparre residerade där. Ingemar Eliasson, som är Akademiens hedersledamot, talade över ämnet ”Om Ebba, Bobo och Fritz och behovet att måla”. Föredraget om dessa kristinehamnskonstnärer illustrerades av medförda konstverk i original, tavlor som i vanliga fall har sin plats i riksmarskalkens bostad på Drottningholm.

Värmländska Akademiens utmärkelse för 2005, Lagerlövet, överlämnades till Lars Lerin, som harangerades av preses. Urban Andersson framförde egna dikter och avslutade programmet med Lars Lerins vals. Kvällens konferencier var Elisabeth Boström.

Akademiens tredje årsskrift, formgiven av Anita Stjärnlöf-Lund och med Bo Jonzons lagerlöv på omslaget, utkom under hösten 2005 och presenterades på mässan Bok & bibliotek i Göteborg och på den Värmländska Bokmässan på Värmlands Museum. Skriftens huvudartikel är författad av Hans-Olof Boström och har titeln ”Gustaf Fjæstad och Kanada. Teosofi och symbolism”.

Två nya medlemmar har invalts för inträde vid högtidssammanträdet i Säffle: Torleif Styffe och Håkan Hagegård. Vidare beslöts att Lena Sewall skulle tilldelas utmärkelsen Lagerlövet för 2006.

Akademien har utöver högtidssammanträdet haft 5 sammanträden under versamhetsåret, ett av dem förlagt till keramikern Ulla Nilssons hem och verkstad i Övre Stortorpet, Långvak.

För första gången har Värmländska Akademien framträtt med ett kulturprogram utanför landskapets gränser. Den 28 oktober gavs en soaré i Stockholm efter inbjudan från Wermländska Sällskapet. Musik, sång, dikt och föredrag samlade en publik på drygt 100 värmlänningar i förskingringen.

Akademien har i november 2006 i en skrivelse till Region Värmland uttalat sig om det angelägna i att de värmländska bokmässorna i Göteborg och på Värmlands Museum får fortsätta med samma höga kvalitet som hittills.

Under hösten 2006 utkom Akademiens fjärde årsskrift med innehåll från det tidigare nämnda högtidssammanträdet i Kristinehamn. Redaktör har varit Britt-Marie Insulander.

Karlstad den 30 november 2006
Eva Fredriksson
Sekreterare